ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.๑ ก. (DHL)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร (รวมใจเฉลิมพระเกียรติ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๘
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๙
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๑
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม แบบ ร.ย. ๖๐๑/๔๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๑
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม (DHL) แบบ สร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๒
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอำนวยการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๒
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร แบบอื่น ๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๒
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารร้านค้าสหกรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๔
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงน้ำดื่ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบสปช.รย. ๓๐๖/๔๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน แบบสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๕
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธารน้ำใจแบบสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๕
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ ๖ ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๖
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๗
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..