ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ชุดสุภาพ/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับมัธยมศึกษา
31 ธ.ค. 57 ถึง 02 ม.ค. 58 วันหยุด วันสิ้นปี และวันปีใหม่
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557  วันสิ้นปี
วันที่ 1 - 2  มกราคม พ.ศ.2558 วันขึ้นปีใหม่
10 ธ.ค. 57 วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ
04 ธ.ค. 57 ถึง 05 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557
25 ต.ค. 57 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
จะมีการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น โดยมีคณะจากกรุงเทพ-ระยอง, คนคณิต ศิษย์พระนคร, คณะครูเก่า "สองท่อ" , คณะผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ และทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพื่อระดมทุนสร้างโรงยิมเนเซี่ยม/ลานอเนกประสงค์
ตามความเหมาะสม คณะครูทุกท่าน
10 ต.ค. 57 ถึง 11 ต.ค. 57 ต้อนรับคณะจาก SCG
ชุดสุภาพ ครูจารวี ลัดดากุล
07 ต.ค. 57 ถึง 09 ต.ค. 57 ค่ายวัยใส และค่ายพุทธบุตร
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ายวัยใส
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
 
โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
ตามความเหมาะสม ฝ่ายบุคคลและบริหารทั่วไป
06 ต.ค. 57 ประเมินการอ่าน การเขียน ป.3 และ ป.6
ประเมินการอ่าน การเขียน ป.3 และ ป.6

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ชุดสุภาพ ครูใส่ชุดสีกากี นักเรียนชุดนักเรียน วิชาการ
26 มิ.ย. 57 วันไหว้ครู และวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 และตรงกับวันสุนทรภู่
ตามความเหมาะสม
23 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57 สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
สัปดาห์ของกิจกรรมวันสุนทรภู่และสัปดาห์ของวันต่อต้านยาเสพติด
ตามความเหมาะสม/เสื้อขาว โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
04 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ห้องประชุมโรง/ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
14 พ.ค. 57 เปิดการเรียน ปฐมนิเทศครู นักเรียน
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ/ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ