ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ  ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓  โดยบริษัทกาญจนบุรีเอ็กโพลเรชั่น

แอนด์ ไมนิ่ง (เค็มโก้) จำกัด และบริษัทผลแอนด์ซันส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้สร้างอาคารเรียน แบบป.๑ ก ขนาด ๑ ชั้น ๔ ห้องเรียน สร้างบ้านพักครูจำนวน ๒ หลัง ในเขตเหมืองที่ตั้งปัจจุบัน มอบให้เป็นสถานศึกษาของบุตรหลานในตำบลชะแล  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายผล กลีบบัว ประธานกรรมการ บริษัท ผลแอนด์ซันส์ จำกัด เป็นผู้มอบ และฯพณฯพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓  และมีนายวิทยา เพ็ญศิริ เป็นครูใหญ่คนแรก  สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนตั้งอยู่ในหุบเขามีป่าไม้หนาแน่น  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑,๑๐๐ ฟุต  และยังอยู่บริเวณเดียวกันกับบริษัทกาญจนบุรีเอ็กโพลเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง (เค็มโก้) จำกัด

ชื่อ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ”  ได้รับการเรียกขานตามสภาพและลักษณะของการ 

ทำเหมืองในอดีตที่มีการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินตามสายทางของแร่อุโมงค์ดังกล่าวจะมีช่องถ่ายเทระบายอากาศ ออกสู่ภายนอก จำนวน  ๒ ท่อ  ซึ่งท่อระบายอากาศดังกล่าวอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงเรียน ห่างจากอาคารเรียนประมาณ  ๘๐ เมตร  จึงเป็นชื่อเรียกโรงเรียนตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันได้ปิดท่อระบายอากาศแล้วเนื่องจากดินยุบตัว

ปี ๒๕๒๕         บริษัทกาญจนบุรีเอ็กโพลเรชั่นแอนด์ไมนิ่ง ได้สร้างบ้านพักครูเพิ่มให้อีก ๑ หลัง ส้วมจำนวน ๑ หลัง ขนาด ๖ ที่นั่ง

ปี ๒๕๓๐         โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อได้รับอนุมัติ การใช้พื้นที่จาก กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๘๘๑๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๐ ให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒๕ ไร่ ๒ งาน ๓๕ ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี ๒๕๓๒         โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์จันทร์ ขันติธโร ก่อสร้างอาคารชั่วคราว จำนวน ๒ หลัง โดยใช้เป็นโรงอาหารและอาคารเรียน

ปี ๒๕๓๙         โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๒๕,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๓๙         โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ขนาด ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลังใช้งบประมาณก่อสร้าง ๑,๘๕๗,๕๐๐ บาท และได้เติมชั้นล่างในปี ๒๕๔๐ จำนวน ๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้ดำเนินขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โดยรับนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านห้วยเสือ  ตามนโยบายของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากโรงเรียนเดิมขาดความพร้อมในการจัดการศึกษา มาเข้าเรียนโรงเรียนนี้

ปี ๒๕๔๑         โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ หลัง งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๔๒         ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๙๔,๕๐๐ บาท และงบประมาณโครงการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (มิยาซาวา) สร้างสนามบาสเกตบอล

ปี ๒๕๔๙         ได้รับงบประมาณก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.งบประมาณ ๘๙,๗๐๐ บาท และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างอาคารเรียนรวมใจเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓ ห้องเรียน ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ทำพิธีมอบอาคารเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙

ปี ๒๕๕๐         โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               ออกค่ายพัฒนาชนบท สร้างห้องสมุด ขนาดกว้าง ๔  เมตร ยาว ๑๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง  งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับมอบอุปกรณ์/หนังสือห้องสมุดจากโรงเรียน บดินทรเดชา ๔  (สิงห์  สิงหเสนี) โดยได้รับมอบในคราวเดียวกัน เมื่อวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ปี ๒๕๕๑         โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงอาคารชั่วคราว พระอาจารย์จันทร์ ขันติธโร          เป็นอาคารอำนวยการ โดยใช้งบประมาณบริจาคจาก“โครงการ ๘๐ ปี ทำความดีถวายในหลวง” จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับทำป้ายโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อด้วยหินอ่อน

ปี ๒๕๕๒         โรงเรียนได้ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เข้าโรงเรียน งบประมาณ ๖๖๗,๗๕๕ บาท และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้ขอจัดตั้ง “สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ” และได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ เลขอนุญาตที่ ต.กจ.๒/๒๕๕๓   มีนางลำแพน  สุภรศรี  เป็นนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ คนแรก

ปี ๒๕๕๓         โรงเรียนได้รับการพัฒนาตามโครงการ CSR ของคณะ DHL ซึ่งเป็นภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่น ห้องน้ำหญิง จำนวน ๑ หลัง ๖ ที่นั่ง

อาคารเรียนศิลปะ ดนตรี จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน และโรงเรือนน้ำดื่มสะอาด   จำนวน ๑ หลัง

ปี ๒๕๕๔         โรงเรียนได้ของบประมาณขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมเนื่องจากสายแรงต่ำมีระยะไกล กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณ ๕๖๙,๘๑๖.๗๓ บาท และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะ DHL   ให้รื้อถอนอาคาร แบบ ป.๑ก. ก่อสร้างใหม่ในรูปแบบเดิมเนื่องจากอาคารเก่าชำรุดทรุดโทรม อายุการใช้งานเป็นเวลานานโดยใช้งบประมาณก่อสร้าง ๖๐๗,๐๘๐.๕๕ บาท เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล ครบรอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และทางโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนปรับปรุงประปาโรงเรียน จากคณะสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)องค์กรเภสัชกรรม ตามโครงการประปาภูเขาเพื่อน้อง งบประมาณ ๑๒๔,๔๑๕ บาท รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕         - โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๗๐,๐๐๐บาท จากสโมสรโรตารี่    บางกะปิเพื่อดำเนินการโครงการน้ำดื่มสะอาดใช้ในโรงเรียนต่อจากโครงการประปาภูเขาเพื่อน้อง

- สร้างอาคารอเนกประสงค์ (ลานกิจกรรม) โดยรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ จากภาคเอกชน ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าอธิการอโนทัย ปสนฺนจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดสองท่อธรรมสถิตย์

- ปรับปรุงต่อเติมอาคารธนาคารขยะเป็นบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง โดยใช้วัสดุจากการรื้อถอนอาคารป.๑ ก.

ปี ๒๕๕๖         - โรงเรียนได้ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องพักครู จำนวน ๑ ห้อง งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

                   -ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำสวนวิทยาศาสตร์และซุ้มประตูโรงเรียนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

-ปูพื้นกระเบื้องห้องประชุม อาคาร สปช.๒๐๒/๒๖ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทจาก   ธนาคารธนชาต

                   - สร้างห้องน้ำจำนวน ๖ ที่นั่งงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จากค่ายสุรสีห์ พล.ร.๙ กาญจนบุรี โดย พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง

                   - สร้างโรงเรือนเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๒๗,๔๐๐ บาท

                   - ปรับปรุงอาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติโดยปูพื้นกระเบื้องจำนวน ๓ ห้องเรียนงบประมาณ ๙๕,๙๐๐ บาท

ปัจจุบัน           โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   มีนายสนอง  ยอดกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน