วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม น้อมนำวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ครูเป็นครูมืออาชีพ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน