พันธกิจ
พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน

          ๒. บริหารจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมาภิบาล

          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

          ๕. จัดสภาพแวดล้อม สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

          ๖. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ เป็นครูมืออาชีพ

          ๗. ประสานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

          . พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน