ปรัชญา
ปรัชญา

“ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต”

คำแปล  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก