ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

 ระดับชั้นชาย หญิง รวม 
 อนุบาล 171421
 อนุบาล 2 8 13
 รวมก่อนประถมศึกษา 1585 19 34
 ป.1 1312 25
 ป.2211233
 ป.3151025
 ป.4 91524
 ป.5111324
 ป.6169
25
 รวมระดับประถมศึกษา 8571 156
 ม.1 459
 ม.2 61016 
 ม.310616
 รวมระดับมัธยมศึกษา 202141
 
รวมทั้งสิ้น
 
120

111 

231