กลยุทธ์
กลยุทธ์

. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          ๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

          ๓. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          ๔. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

          ๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา