คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

" เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "