การประกันคุณภาพภายใน
ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ เรื่อง การใช้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB