ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างโครงการส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 54
ตัวอย่างแผนพัฒนาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 311.4 KB 80
งานวิชาการ
ไฟล์ ปพ.2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 76
ตัวอย่าง LogBook Word Document ขนาดไฟล์ 12.75 KB 27
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 35
แนวทางเขียน SAR2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 36
แนวทางเล่มฟ้า 43
เล่มฟ้า3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 351.06 KB 65
เล่มฟ้า2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 47
เล่มฟ้า1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 58
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 40.49 KB 85
เกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับภาคกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 117
เกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับภาคกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 114
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 178
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมารฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 56
งานบุคคล
SAR ด้านผู้สอน 4 มฐ Word Document ขนาดไฟล์ 109.69 KB 42
งานงบประมาณ
เอกสารผู้รับจ้าง มุงหลังคาโรงอาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 49
งานบริหารทั่วไป
คู่มือจัดประชุมโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข 36
งานอำนวยการ
แบบประเมินความโปร่งใสราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 40
โปรแกรมฟรีดาว์นโหลด
โปรแกรมคำนวณเลขที่บัตรประชาชน RAR Archive ขนาดไฟล์ 6.3 KB 60
ฟอร์น JS RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 50
ฟอร์นอาลักษณ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.33 KB 82
รวมฟอร์น TH sarabun RAR Archive ขนาดไฟล์ 753.52 KB 100
งานธุรการ
ตัวอย่าง คำสั่งไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 66
รวมคำสั่งโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 604