ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา เพ็ญศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523 - พ.ศ.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ คงมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ทิพพาบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 - พ.ศ.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง ยอดกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิถุนายน 2548 ถึง ปัจจุบัน