ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

             โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2558,21:20   อ่าน 508 ครั้ง