ปฐมวัย

นางสาวมลฤทัย เสดวงชัย
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรจนา จอกถม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1