กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุมารินทร์ บุญเกิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ ไวยิ่งยุทธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1