กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพีรญา ศรีสมุทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกิตติภูมิ พงษ์พิมาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1