กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเก้าเหมย แซ่จ่าว
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ