บุคลากรอื่นๆ

นายพยุงศักดิ์ มะเจียกจร
ครูธุรการ

นายสนธยา สิงห์โต
ช่างไม้ 4