กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิไลลักษณ์ บุญสวน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจานุกรณ์ สุขนิคม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1