กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริกาญจน์ รังษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิออน ชัยวิชญ์มงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1